Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan

Kaindy Lake, an idyllic turquoise mountain lake in Almaty region, Kazakhstan
#blue, #Tourism, #lago, #Central Asia, #turqoise