Silk road architecture, Bukhara, Uzbekistan

Silk road architecture, Bukhara, Uzbekistan
#Buxoro, #travel, #Tourism, #O‘zbekiston, #Central Asia