Yiliang Jiuxiang Scenic Area in Kunming, China

Yiliang Jiuxiang Scenic Area in Kunming, China
#speology, #hiking, #travel, #Tourism, #gorge